Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ

Table of Content

Bài đăng

kết luận số 82-kl/tw, ngày 16/8/2010 của bộ chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong đảng ~ Hướng dẫn FULL

Mẹo Hướng dẫn kết luận số 82-kl/tw, ngày 16/8/2010 của cục chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong đảng Chi Tiết


Bạn đang tìm kiếm từ khóa kết luận số 82-kl/tw, ngày 16/8/2010 của cục chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong đảng được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-05 04:04:05 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.


A. Văn bản của Trung ương:


I. Văn bản của Đảng: ( Công tác lãnh đạo của Đảng)


1.Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày thứ nhất/8/2007 của Ban Chấp hành TW ( Tại Hội nghị lần thứ 5 Khóa X của đảng) về tăng cường cải cách hành chính,


nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao quản trị và vận hành của cỗ máy nhà nước.


2. Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về Cải cách thủ tục hành chính trong đảng.


3. Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương đảng, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số trong những yếu tố tiếp tục thay đổi, hoàn thiện khối mạng lưới hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.


II. Văn bản của Chính phủ; Quốc hội: ( Công tác triển khai của Chính phủ; Quốc hội).


1.Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước quy trình 2011 2022. ( (gọi tắt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP).


2. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước quy trình 2011 2022.


3.. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phát hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước quy trình 2022 – 2022 (gọi tắt là Quyết định số 225/QĐ-TTg).


4.Nghị quyết 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.


5. Nghị quyết 39/NQ-CP, ngày 14/10/2010 của Chính phủ về triển khai xây dựng quy hoạch tăng trưởng nhân lực những Bộ, ngành, địa phương quy trình 2011 2022.


6. Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 22/5/2013 của Thủ tưởng Chính phủ về việc tăng cường thực thi chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước quy trình 2011 2022.


7. Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan hành chính những cấp trong công tác thao tác cải cách thủ tục hành chính.


8. Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và những Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực thi.


9. Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và những Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực thi.


10. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát Thủ tục hành chính.


11. Quyết định số 1294/QĐ-BNV, ngày 3/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của những Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phối trực thuộc Trung ương


B. Văn bản của tỉnh:


1. Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về phát hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng quy trình 2022-2022


2. Kế hoạch số 3635/KH-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2022


3. Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng Quyết định phát hành Quy chế thực thi cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại những cty hành chính nhà nước trên địa phận tỉnh Cao Bằng


4. Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng Quyết định phát hành Quy chế công bố, công khai minh bạch thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của những cấp cơ quan ban ngành thường trực trên địa phận tỉnh Cao Bằng.


5. Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh Cao BằngQuyết định phát hành Bộ chỉ số nhìn nhận kết quả cải cách hành chính của những sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa phận tỉnh Cao Bằng


6. Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 23/01/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng Quyết định quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, phát hành văn bản QPPL của HĐND, UBND những cấp trên địa phận tỉnh Cao Bằng


7. Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng Quyết định phát hành Quy chế phối hợp trong công tác thao tác theo dõi tình hình thi hành pháp lý trên địa phận tỉnh Cao Bằng.Tiếp tục update


Chia Sẻ Link Down kết luận số 82-kl/tw, ngày 16/8/2010 của cục chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong đảng miễn phí


Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip kết luận số 82-kl/tw, ngày 16/8/2010 của cục chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong đảng tiên tiến và phát triển nhất Chia Sẻ Link Cập nhật kết luận số 82-kl/tw, ngày 16/8/2010 của cục chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong đảng miễn phí.Hỏi đáp vướng mắc về kết luận số 82-kl/tw, ngày 16/8/2010 của cục chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong đảng


Nếu sau khi đọc nội dung bài viết kết luận số 82-kl/tw, ngày 16/8/2010 của cục chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong đảng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#kết #luận #số #82kltw #ngày #của #bộ #chính #trị #về #cải #cách #thủ #tục #hành #chính #trong #đảng

Đăng nhận xét