Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
cos

Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là Mới nhất

Phương trình dao động của một vật có dạng x A cos Mới nhất

Tổng các nghiệm của phương trình cos x + pi trên 4 = 1/2 trong khoảng trừ pi đến pi là Chi tiết

Nghiệm của phương trình cos x = cos b 3 là Mới nhất

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x A cos 10 t Đầy đủ