Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
electron

Một nguyên tử X có 3 lớp electron và số electron tối đa của X ở lớp thứ 3 là Chi tiết

Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p3 X thuộc 2022

Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là 2022

Nguyên tử lưu huỳnh có 16 electron số đơn vị điện tích hạt nhân của lưu huỳnh là Mới nhất

Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là thuộc chu kì 4 M là Đầy đủ