Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
tọa

Cơ thể đối xứng toả tròn là đặc điểm của ngành nào Chi tiết

Biết parabol y=ax2+bx+c đi qua gốc tọa độ và có đỉnh i(−1 −3) . khi đó a+b−c bằng Mới nhất