Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
Pascal

Để thoát khỏi môi trường lặp trình Pascal ta có thể sử dụng phím tắt nào sau đây 2022

Trong Pascal x > 5 hãy cho biết x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 Mới nhất