Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
Pascal

Dieu chinh cau hinhf mac dinh cua free pascal Đầy đủ

Để thoát khỏi môi trường lặp trình Pascal ta có thể sử dụng phím tắt nào sau đây 2022

Trong Pascal x > 5 hãy cho biết x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 Mới nhất