Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
CO2

Khi đốt hoàn toàn 1 hiđrocacbon A người ta thu được số mol CO2 và số mol H2O bằng nhau vậy A là 2022

Dẫn 0,1 mol khí co2 vào dung dịch chứa 0,1 mol koh dung dịch thu được có những chất nào Chi tiết

1 mol CO2 có khối lượng bao nhiêu gam Chi tiết

Hấp thụ hoàn toàn 13 44 lít CO2 bằng 500ml dung dịch NaOH Chi tiết