Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
axetat

Phát biểu nào sau đây là đúng tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp Chi tiết