Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
proton

Top 10 số lớp electron của nguyên tử clo là bao nhiều biết nguyên tử clo có số proton là 17 2022 Chi tiết

Top 28 nguyên tử cu có 29 proton, số khối a = 64, xác định số nơtron của cu? 2022 Đầy đủ

Top 10 một ion có 9 proton 10 nơtron và 10 electron ion này có điện tích là 2022 Chi tiết