Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
proton

Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Đầy đủ

Xy là hai nguyên to cùng nhóm A ở hai chu kì liên tiếp có tổng số proton bằng 32 là Chi tiết