Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
đun

Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước Đầy đủ

Khi đun nóng khí trong bình kín giãn nở nhiệt kém thì Đầy đủ