Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
yax2bxc

Biết parabol y=ax2+bx+c đi qua gốc tọa độ và có đỉnh i(−1 −3) . khi đó a+b−c bằng Mới nhất