Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
mol

Khối lượng của 0 2 mol NO2 là biết N 14 ở 16 2022

Ngâm lá kẽm trong dung dịch chứa 0 1 mol CuSO4 phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm là Mới nhất

Trong 1 mol AlCl3 có chứa bao nhiêu nguyên tử al Mới nhất

Khi đốt hoàn toàn 1 hiđrocacbon A người ta thu được số mol CO2 và số mol H2O bằng nhau vậy A là 2022

Dung dịch y chứa 0,02 mol mg2 + 0,03 mol na + 0,03 mol cl trừ và y mol so4 2 - giá trị của y là Mới nhất

Cho từ từ dung dịch A gồm 0 , 2 mol Na2CO3 Chi tiết