Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
python

Trong python, câu lệnh nào sau đây không phải là câu lệnh đưa dữ liệu ra màn hình? Mới nhất