Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ

Table of Content

Cách tính phần trăm phiếu khảo sát

Rất nhiều người hỏi về cách tính kết quả và các chỉ số trong bảng tổng hợp. Nhóm kỹ thuật xin gửi công thức tính theo chỉ đạo của các Bác sĩ trên Bộ Y tế.

Mọi người có thể đề xuất các chỉ số để nhóm kỹ thuật trình Bộ Y tế và thiết kế cho mọi người. Như vậy mọi người đỡ mất công dùng excel, SPSS để phân tích số liệu thêm.

1. Tổng điểm TB người dùng chọn từ A->E
= (Tổng số điểm của tất cả các câu hỏi khảo sát của các phần A, B, C, D, E) / (Tổng số câu hỏi)

2. Tỷ lệ hài lòng chung: tính trong toàn nhóm A->E
= (Tổng số câu hỏi có trả lời mức 4 + Tổng số câu hỏi trả lời mức 5) / (Tổng số câu hỏi)

3. Điểm TB theo từng phần A, B, C, D, E
= (Tổng số điểm của tất cả các câu hỏi khảo sát trong từng phần tương ứng A, B, C, D, E) / (Tổng số câu hỏi của phần tương ứng)

4. Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi:Câu G1 trong khảo sát người bệnh nội trú, câu F trong khảo sát người bệnh ngoại trú. Không áp dụng cho khảo sát nhân viên y tế.
= (Tổng các giá trị) / (Tổng số câu trả lời)

5. Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại
5.1. Đối với khảo sát hài lòng người bệnh nội trú: câu G2
= (Tổng số câu trả lời mức 4 + Tổng số câu trả lời mức 5) / (Tổng số câu trả lời)

5.2. Đối với khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú: câu G
= (Tổng số câu trả lời mức 3 + Tổng số câu trả lời mức 4) / (Tổng số câu trả lời)

6. Chỉ số hài lòng toàn diện

Tử số= {(Người thứ 1 có toàn bộ các câu trả lời hài lòng ở mức 4 hoặc 5) + (Người thứ 2 có toàn bộ các câu trả lời hài lòng ở mức 4 hoặc 5) + (Người thứ n có toàn bộ các câu trả lời hài lòng ở mức 4 hoặc 5)} x 100

(Tử số loại trừ những người có trả lời bất kỳ câu nào ở mức 1, 2, 3);

Mẫu số= Tổng số người được khảo sát.

Video liên quan

Đăng nhận xét